Atlanta Skyline: Aug 21, 2014

Taken last night on a walk with Karma, Kazi, and Evan

 

Let me know what you think!